You are currently viewing Samen bouwen aan onze toekomst.

Samen bouwen aan onze toekomst.

Beste lezer,
Bij mijn installatie als Minister-President op 29 mei 2017 heb ik gezworen naar eer en geweten deze regering te leiden, zonder enig persoonlijk belang. Deze belofte heb ik gedaan en gedurende de afgelopen 4 jaren heb ik mij hieraan gehouden. De situatie waarin Curaçao zich toen bevond was niet best. Een gezonde startpositie was het zeker niet. Maar niemand, en ik ook niet, had toen kunnen voorzien wat voor een volgende crises zich aan zouden dienen. Niet alleen hebben wij als land enorm te lijden gehad onder de crisis bij ons buurland Venezuela, het wegvallen van de activiteiten bij de raffinaderij, dat doorwerkt naar de activiteiten van onze haven, de terugvallende cijfers van toerisme en werkgelegenheid, de flinke tekorten in openbare financiën, maar ook de verschillende stakingen, geweld, rellen en de corona pandemie hebben voor veel onzekerheid en een gevoel van onrust gezorgd.

SAMEN BOUWEN OP CURAÇAO

Gedurende 2019 en begin 2020, leek het aanvankelijk erop dat het zo veel beter zou gaan. Een eerste overeenkomst met een partner voor de raffinaderij, afspraken met Nederland over het Groeiakkoord, opening van het nieuwe ziekenhuis, opening van nieuwe hotels, allemaal signalen dat Curaçao eindelijk een periode in zou gaan van economisch herstel en groei. De pandemie heeft ons, evenals de rest van de wereld, een flinke dreun bezorgd. Onze voorzichtige groei en ontwikkeling werd in een klap tenietgedaan. In één klap kwamen er duizenden burgers erbij, die onder de armoedegrens leven. Een groot deel van onze inwoners kwam direct zonder baan en inkomen te zitten, ondernemers in een keer zonder klandizie met geen enkel vooruitzicht dat de situatie snel zou verbeteren.

De regering heeft deels zelf en deels met fondsen uit Nederland direct steunmaatregelen afgekondigd, “NOW” regelingen voor de werkgevers, en extra steun voor onze zelfstandigen, extra fondsen voor de mensen met alleen een bijstand uitkering, maar ook de hulp van het Rode Kruis, en de vele vrijwilligers, de Voedselbank en andere initiatieven van particulieren en ondernemers en de tomeloze inzet van ambtenaren hebben geholpen. Gedurende de pandemie hebben wij laten zien dat wij één volk kunnen zijn, denkend aan de ander, met creatieve oplossingen kunnen komen, en samen sterker zijn. Dat is wat ons groot maakt. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en elkaar, doen wat je moet doen en als je kan zelfs meer, geen afwachtende houding aannemen of anderen de schuld geven bij gemaakte fouten, maar inspringen daar waar het nodig is, gebreken erkennen, verbeteren en verder gaan.

De “coronamaatregelen” waren geen makkelijke beslissingen. Om levens te redden moesten zware maatregelen worden genomen. Het was en is een enorme uitdaging om telkens weer de balans te vinden tussen de verschillende belangen. Neem van mij aan dat ik telkens maar één doel voor ogen heb gehad en nog steeds heb: het algemeen belang dienen. Voor geen enkele bestuurder in de wereld is dit een makkelijke periode, ook voor mij niet. Desalniettemin ben ik dankbaar dat wij de besmettingscijfers en sterftecijfers enigszins beperkt hebben kunnen houden. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij als land vergeleken met vele andere (ei)landen in de wereld, ondanks de nog steeds heersende pandemie, op dit moment van veel meer vrijheden kunnen genieten dan vele anderen in de wereld. Mijn wens voor ons land is dat we meer begrip voor elkaar hebben, een start maken met elkaar te zien als mens, met alle wensen en emoties die bij ons horen, met name tijdens deze abnormale tijden. Om te kunnen samenwerken, zelfs al ben je het niet met elkaar eens, maar naar elkaar luistert, en het niet uit zou moeten maken of we een verschillende politieke kleur, afkomst, religie of geslacht hebben. We leven samen hier op dit eiland, en als het goed gaat met de buurman of buurvrouw, dan gaat het ook goed met mij. We zijn ‘interconnected’ en ‘interdependent’. Ons geluk en welzijn is van belang, niet alleen voor jezelf, maar voor het hele land. Laat dat ons
voorbeeld zijn voor onze kinderen. Dat is ook wat ik mij elke dag voorhoud en mijn kinderen probeer mee te geven.

SAMEN BOUWEN IN HET KONINKRIJK

Mijn ambitie is om meer en beter samen te werken in het Koninkrijk, niet op basis van een afhankelijke en onderdanige positie, maar als gelijkwaardige partners. We moeten naar een situatie waarin wij samen kunnen investeren in de ontwikkeling van alle landen in het Koninkrijk, gebruikmakend van ieders kracht. We hebben een historie samen en dat bindt ons voor altijd. Samen met de premiers van Aruba en Sint Maarten is er intensief met Nederland samengewerkt en onderhandeld. Het was tussen Nederland en Curaçao zeker niet gemakkelijk, de spanningen liepen hoog op, maar wat van belang was, is dat ik aan tafel ben gebleven. Weglopen was geen optie, want mijn doel was om vooruit te komen in het belang van ons land. Ook in deze relatie met Nederland was het nodig om elkaar beter te begrijpen, begrijpen dat de verschillen in cultuur gebruiken en gewoontes ook de onderhandelingen konden beinvloeden, begrijpen dat bepaalde beslissingen of aannames een groot effect kunnen hebben voor een eiland zoals het onze met een kleine samenleving.

Trots ben ik dan ook op het feit dat we door het blijven praten met elkaar zijn gekomen tot een Landspakket, waarin wij meer inbreng hebben gehad in de afspraken die samen met Nederland op verschillende belangrijke gebieden, onderwijs, zorg, versterking van onze rechtsstaat, economische hervormingen, goed bestuur en openbare financiën gemaakt zijn. Deze afspraken zijn met name gebaseerd op onze eigen Groeistrategie. Deze afspraken met Nederland zijn niet helemaal vrijblijvend, en het is de bedoeling dat ongeacht wie er op de bestuurdersstoel zit, hieraan gevolg geeft, in het belang van ons land. Er zijn vele partijen die menen het anders te willen doen, willen heronderhandelen, of absoluut niet met Nederland in zee willen. Willen we dit avontuur midden in de crisis, daar waar Nederland reeds heeft ingestemd met het geven van deels renteloze leningen en giften met de afspraak dat wij hervormen en ontwikkelen en zo ons land kunnen versterken? Wie kan daarop tegen zijn?

Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) biedt ons de ruimte om vooruit te komen en om een nieuwe invulling te geven aan constructieve, langdurige samenwerking binnen het Koninkrijk waarbij we elkaar respecteren als gelijkwaardige partners in het Koninkrijk. Dat is wat ik wil bereiken en waar ik me op focus, om samen met Nederland gedurende de komende jaren verder te werken aan het versterken van ons Land.

Niet te vergeten is de rol van het Koninkrijk voor de waarborgfunctie. Recentelijk hebben wij ook weer gezien dat wij deze rol niet mogen onderschatten doordat parlementariërs van de oppositie weigerachtig bleven om onze nieuwe parlementariër toe te laten tot het parlement. Menig andere partij wilde dat wij dit zelf moesten oplossen zonder de “aanwijzing” van Nederland. Maar na de zoveelste poging van onze statenvoorzitter, bleek dat deze pogingen ook voor niets waren. Het is voor velen gemakkelijk om te vervallen in een vals gevoel van trots dat wij alles zelf kunnen, maar feit blijft dat als deze aanwijzing er niet was, we nog altijd een niet functionerend parlement zouden hebben, wiens taak het is om ons de regering te controleren en wetgeving te maken. Tot aan zeker medio mei zal het huidige parlement haar werk moeten doen. Midden in deze covid crisis is deze houding gewoonweg niet acceptabel en een gevaar van onze democratie.


SAMEN BOUWEN IN DE WERELD

Dat een klein land als Curaçao groot kan zijn in de wereld, bewijzen onze sporters en artiesten, deskundigen en wetenschappers maar al te goed. Mijn visie is dat Curaçao als brug kan dienen tussen Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en de Verenigde Staten, gebruikmakend van onze banden met verschillende regio’s en
landen en tegelijk als deel van het Koninkrijk met bijzondere banden met de Europese gemeenschap.

Het is daarom belangrijk om onze banden met de andere landen in de omgeving te blijven versterken om zo regionale economische en culturele samenwerking te bevorderen. Evenals het actief zaken doen met het buitenland, waar onze deviezen vandaan moeten komen. Met de huidige moderne mogelijkheden van het internet is de hele wereld een potentiële afnemer. Zo kunnen wij laten zien dat Curaçao meer is dan een vakantiebestemming alleen, het is zeker ook een fi jne plek om te wonen en een plek van waaruit kenniswerkers hun diensten aan de wereld kunnen aanbieden en tegelijkertijd deviezen voor Curaçao kunnen genereren. Opgegroeid op Curaçao met daarna studies zowel in de Verenigde Staten als in Nederland, heb ik het voorrecht gehad om te ervaren hoe het was om in de grote wereld volwassen te worden. Met deze levenservaring ben ik teruggekomen om dit land te helpen opbouwen, en zo zou ik ook velen willen aansporen om het toch te wagen en hierheen te komen, nu ons land het zo hard nodig heeft. Onze deuren staan open voor professionals, kenniswerkers, diaspora, investeerders en bedrijven die hier willen werken of zaken willen doen. Het kunnen beheersen van meerdere talen, maar ook het omgaan met verschillende culturen, is een realiteit waar wij trots op mogen zijn en ook moeten koesteren. We moeten blijven streven om deze kwaliteiten te behouden. Ik zie dan ook als mijn persoonlijke doel om dit als gemeenschap collectief in te zien en in te zetten om Curaçao vooruit te brengen.

WAAROM JOUW STEM BELANGRIJK IS VOOR MIJ

Bijna vier jaar lang heb ik ononderbroken leidinggegeven aan een regering, die heel wat achterstanden heeft aangetroffen. Het was niet altijd perfect en op verschillende gebieden had het zeker beter gekund en zullen we het ook beter moeten doen. Daarom voel ik me verantwoordelijk om door te gaan. Met een sterk team van
capabele, serieuze, integere en betrokken mensen stropen we weer de mouwen op. We maken van Curaçao weer een krachtig land en bouwen samen aan een sterker en beter Curaçao. Als politiek leider heb ik laten zien dat ik niet terugdeins voor moeilijke en politiek impopulaire beslissingen. Ik ben me ervan bewust dat we niet iedereen tevreden hebben kunnen stellen of houden, maar wij zullen, als u ons dat mandaat geeft, doorgaan met onze inspanningen om de covid crisis in de hand te houden, de meest kwetsbaren in onze gemeenschap een helpende hand te bieden, gelijkwaardiger en kwalitatief goed onderwijs te bieden voor alle kinderen, veiligheid voor onze burgers, en werken aan de randvoorwaarden voor een bloeiende economie.

De vaart moet erin blijven om resultaten te kunnen boeken. We hebben aangetoond dat wij Curaçao gedurende een gehele regeringsperiode, onder zeer uitdagende omstandigheden hebben kunnen leiden. Er is zeer hard gewerkt, en de eerste stappen zijn in gang gezet, en het is NU de tijd om voortvarend door te pakken en hiervan de vruchten te kunnen plukken. We kunnen het ons niet veroorloven om tijd te verliezen aan onervarenheid en loze beloftes. Wat ik wil doen is duidelijk. De keuze is aan u om samen met mij hieraan te gaan bouwen. HUNTU is niet zomaar
een kreet. We moeten beseffen dat we samen staan in dit leven. Uw stem is daarom belangrijk voor mij. Daarom wil ik SAMEN DOOR, samen met het team van de PAR.

We moeten beter gaan bouwen & beter worden in het bouwen. Dit kan alleen door samen te bouwen.

 

Leave a Reply